Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 pkt - 4 - sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego (PDF, 216.76Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-17 informacja
2 dot pkt 15 - opinia prawna - MPZP - ul. Wybudowanie, ul. Kościuszki (PDF, 851.87Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
3 pkt - 18 - informacja na temat inwestycji drogowych w 2023 r. i pierwszym półroczu 2024 r. (PDF, 318.40Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 informacja
4 pkt - 17 - inf. dot. przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny 2024 (PDF, 577.52Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 informacja
5 pkt - 16 - raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mogilno za 2023 r. (PDF, 323.60Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 informacja
6 dot pkt 14 - sprawozdanie z wyników konsultacji .... (PDF, 81.73Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 informacja
7 dot. pkt 14 - stanowisko burmistrza .... (PDF, 90.72Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 informacja
8 dot pkt 9 - uchwała i opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Mogilno za rok 2023 (PDF, 496.27Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 informacja
9 dot pkt 9 - uchwała nr 2 Kr 2024 RIO (PDF, 92.79Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 informacja
10 dot. pkt - 9 - uchwała nr 7 S 2024 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2024 r. (PDF, 329.08Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 informacja
11 pkt - 13 - projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza (PDF, 101.68Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
12 pkt - 2 - porrządek obrad (PDF, 90.49Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
13 informacja na temat inwestycji drogowych w 2023 r. i pierwszym półroczu 2024 r. (PDF, 318.40Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 informacja
14 inf. dot. przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny 2024 (PDF, 577.52Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 informacja
15 stanowisko burmistrza .... (PDF, 90.72Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 informacja
16 raport z wykoania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mogilno za 2023 r. (PDF, 323.60Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 informacja
17 projekt uchwaly MPZP - ul. Wybudowanie i ul. Kościuszki (PDF, 2.57Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
18 dot. opinia prawna - MPZP - ul. Wybudowanie, ul. Kościuszki (PDF, 851.87Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 informacja
19 projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. (PDF, 367.26Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
20 dot- sprawozdanie z wyników konsultacji .... (PDF, 81.73Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 informacja
21 inf. - Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza - sprawozdanie 2023 (PDF, 880.17Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 informacja
22 projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw (PDF, 101.68Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
23 projekt w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2024. (PDF, 68.81Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
24 pkt - 15 - projekt uchwaly MPZP - ul. Wybudowanie i ul. Kościuszki (PDF, 2.57Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
25 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039. (PDF, 2.60Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
26 projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024. (PDF, 3.14Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
27 uchwała i opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Mogilno za rok 2023 (PDF, 496.27Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 informacja
28 projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budętu gminy Mogilno za rok 2023 (PDF, 81.35Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
29 uchwała nr 2 Kr 2024 RIO (PDF, 92.79Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 informacja
30 uchwała nr 7 S 2024 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2024 r. (PDF, 329.08Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 informacja
31 pkt - 14 - projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. (PDF, 367.26Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
32 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 (PDF, 53.92Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
33 projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mogilna. (PDF, 39.41Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 projekt uchwały
34 pkt - 12 - projekt w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2024. (PDF, 68.81Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
35 pkt - 11 - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039. (PDF, 2.60Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
36 pkt - 10 - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024. (PDF, 3.14Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
37 protokół z posiedzenia komisji stałych 24 kwietnia (przedsesyjne) (PDF, 102.64Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-13 protokół
38 pkt - 9 - projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budętu gminy Mogilno za rok 2023 (PDF, 81.35Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
39 pkt - 8 - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 (PDF, 53.92Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
40 pkt - 7 - projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mogilna. (PDF, 39.41Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-06-13 projekt uchwały
41 Raport o stanie gminy Mogilno za 2023 rok (PDF, 6.55Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-31 informacja
42 autopoprawka - pkt 7 - zmiana WPF na lata 2024 - 2039 (PDF, 2.58Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-21 projekt uchwały
43 autopoprawka - pkt 6 - zmiana budżetu gminy (PDF, 2.18Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-21 projekt uchwały
44 pkt -23 - wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym dz. nr 15511 (PDF, 68.72Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-21 projekt uchwały
45 nowa wersja - pkt 20 - zmiana statutu zakładu komunalnego Mogileńskie Domy (PDF, 116.31Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-21 projekt uchwały
46 WFE_Informacja międzysesyjna_przetargi_maj_2024 (PDF, 97.16Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
47 Sprawozdanie międzysesyjne (PDF, 134.79Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
48 pkt - 33 - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mogilnie za rok 2023. (PDF, 1.72Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 informacja
49 pkt - 34 - Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie za rok 2023 (PDF, 1.52Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 informacja
50 pkt - 32 - Sprawozdanie z realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie (PDF, 353.93Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
51 pkt - 30 - określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno (PDF, 149.93Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
52 pkt - 29 - przejęcie mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 11271 położoną w obrębie geodezyjnym Mogilno. (PDF, 301.21Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
53 pkt - 28 - wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach położonych w m. Targownica na rzecz współwłaścicieli. (PDF, 128.11Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
54 pkt - 27 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym dz. nr 1864 (PDF, 183.59Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
55 pkt - 26 -w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym dz. nr 1554 (PDF, 214.47Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
56 pkt - 25 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym dz. nr 1553 (PDF, 199.55Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
57 pkt - 24 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym dz. nr 1552 (PDF, 219.95Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
58 pkt - 22 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym dz. nr 206 (PDF, 180.28Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
59 pkt - 21 - zmienająca - ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli ..... (PDF, 105.80Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
60 pkt - 20 - zmienająca - statut zakładu budżetowego - Mogileńskie Domy w Mogilnie (PDF, 110.62Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
61 pkt - 19 - ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej (PDF, 73.38Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
62 pkt - 18 - powołanie przewodniczacego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (PDF, 52.31Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
63 pkt - 17 - powołanie przewodniczącego komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospadarki Przestrzennej (PDF, 51.40Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
64 pkt - 16 - powołanie przewodniczącego Komisji Społecznej (PDF, 51.19Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
65 pkt - 15 - powołanie przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów (PDF, 51.80Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
66 pkt - 14 - ustalenie skadu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 61.26Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
67 pkt - 13 - powoanie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 59.25Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
68 pkt - 12 - ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej (PDF, 61.48Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
69 pkt - 11- powołanie przewod. Komsji Rewizyjnej (PDF, 58.47Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
70 pkt - 10 - ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Mogilna (PDF, 130.79Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
71 pkt - 9 - udzielenie pomocy dinansowej dla Powiatu Mogileńskiego - budowa hali sportowej (PDF, 75.13Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
72 pkt - 8 - zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2024 (PDF, 90.71Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
73 załącznik do pkt - 31 (PDF, 145.70Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
74 pkt - 31 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Palędzka, gmina Mogilno. (PDF, 70.45Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
75 pkt - 7 - zmiana WPF na lata 2024- 2039 (PDF, 2.60Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
76 pkt - 6 - zmiana budżetu na 2024 r. (PDF, 3.37Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
77 pkt - 2 porządek obrad (PDF, 129.77Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-17 projekt uchwały
78 pkt - 2 porządek obrad (PDF, 129.77Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-16 informacja
79 pkt - 2 porządek obrad (PDF, 129.77Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie
2024-05-16 informacja