Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Mogilnie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Ewa Kwit

Ewa Kwit

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 171, przynależność: KWW Wspólnota Powiatu Mogileńskiego, klub: Klub Radnych Wspólnota Samorządowa

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-12-15 13:11:56 Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 13:18:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2021. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 13:20:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2021–2033. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 14:45:33 Procedura uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022 - głosowanie projektu uchwały budżetowej. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 14:55:40 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 14:58:07 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:00:35 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie wstrzymał się
2021-12-15 15:02:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:03:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:05:49 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:06:46 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:11:49 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na 2022 r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:13:17 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. 900- lecia, gmina Mogilno. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 13:08:35 Zdjęcie z porządku obrad pkt 13 - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Marcinkowo. (dz. nr 27) XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 13:10:07 Zdjęcie z porządku obrad pkt 14 - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Marcinkowo. (dz. nr 23/7 i 23/11) XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 13:11:00 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:10:57 Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:30:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:31:53 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:33:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:34:44 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:36:36 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:37:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:38:49 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinkowo. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:39:58 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinkowo. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:41:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność spółki i osób fizycznych. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:49:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mogilno wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - BYDGOSKI sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Mogilno przy ul. Padniewskiej. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-03 14:48:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-03 14:50:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-03 14:52:09 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:04:42 Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:16:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:18:02 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:21:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:22:54 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie z budżetu gminy Mogilno w roku 2022. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:24:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:26:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jana Apostoła w Mogilnie. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:44:06 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia ”Salutaris”. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:46:08 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:47:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Mogilno. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:51:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Bydgoszczy. dz. nr 60/1 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:52:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Bydgoszczy. dz. nr 73/12 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:53:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Bydgoszczy. dz. nr 275/14 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:54:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Mogilno na polepszenie funkcjonowania działek przyległych. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:55:51 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:57:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2028 będących w posiadaniu Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:58:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mogilno na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:59:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mogilno w 2022 roku. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 13:00:39 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa z gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) rosnącego na terenie Parafii pw. Św Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie gm. Mogilno. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 13:04:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na 2022 r. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:33:43 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:35:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:37:36 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:39:25 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie z budżetu gminy Mogilno w roku 2022. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:28:15 Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Mogilno w logo Stowarzyszenia zwykłego „Mogilno dla Zwierząt”. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:43:22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gminy Mogilno na rzecz Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:32:39 Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:32:02 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Mogilno przez Stowarzyszenia zwykłe „Mogilno dla Zwierząt”. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:42:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Mogilno przez Stowarzyszenia zwykłe „Mogilno dla Zwierząt”. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:40:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:03:22 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:06:03 Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:15:15 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:46:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:52:29 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:53:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:55:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2022 roku. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:57:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 13:04:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 12:20:28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mogilna. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 12:23:28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2021. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 13:29:16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2021. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:40:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:42:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022-2033. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:44:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2022. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:45:03 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi w Gębicach. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:51:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:47:44 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie w Przedszkole nr 5 w Mogilnie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Mogilnie. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:52:32 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. (dz. nr 508/10) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:54:04 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. (dz. nr 521/21) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:55:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położnej w Mogilnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 15:02:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 12:12:58 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 12:05:04 Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-08-03 12:41:22 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-08-03 12:43:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 12:14:05 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 12:46:45 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:01:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:06:18 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:06:44 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:23:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli w gminie Mogilno. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:26:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:27:35 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilno na rok szkolny 2022/2023. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:29:19 Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych, wobec których Gmina Mogilno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:30:35 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mogilna. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:33:56 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Bydgoski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:36:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki PV 220 Sp. z o.o. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:38:50 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/2, położonej w miejscowości Kwieciszewo. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:40:13 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 43/3, położonej w miejscowości Kwieciszewo. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:41:32 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 43/4, położonej w miejscowości Kwieciszewo. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:42:54 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:44:01 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Józefowo, gmina Mogilno. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:45:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Palędzka, gmina Mogilno. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 12:13:13 Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:31:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:35:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 12:23:02 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:37:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2022. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:39:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:41:51 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych, wobec których Gmina Mogilna nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:43:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Mogilno na polepszenie funkcjonowania działki przyległej. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 12:20:25 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie składu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 12:22:29 Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:44:16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie składu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:25:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:25:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:37:35 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:42:08 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:48:31 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2023 r. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:27:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:30:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:32:23 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:34:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:38:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym „Młyn’’ i budynkiem mieszkalnym, położonej w Mogilnie przy ulicy Benedyktyńskiej 21, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:39:35 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 12:28:55 Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miejskiej. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 12:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Mogilnie. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 12:38:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 12:39:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022–2033. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 13:51:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:09:53 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023 – 2033. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:23:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2022 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:24:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2023 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:26:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:28:10 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:30:10 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:32:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Polnej, gmina Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:34:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Mielenko, gmina Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:35:57 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wiecanowo, gmina Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:39:36 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym wybudowanym w Mogilnie przy ul. Padniewskiej w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:41:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:42:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:43:12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:44:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:45:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:45:57 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:46:56 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:48:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Mogilno, a Gminą Dąbrowa. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:50:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mogilno na lata 2023 – 2024. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:51:34 Apel Rady Miejskiej w Mogilnie. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-01-24 08:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za