Przejdź do treści

Przemysław Majcherkiewicz

Zdjęcie: Przemysław Majcherkiewicz
Zdjęcie: Przemysław Majcherkiewicz

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
2, zdobyte głosy: 197
Dyżury

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-22

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-22 10:02:54 Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 10:04:38 Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 10:06:17 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej kadencji 2024 -2029 II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:06:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie wstrzymujący się
2024-05-22 11:08:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024–2039. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie wstrzymujący się
2024-05-22 11:18:42 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:32:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” – budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:38:20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mogilna. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:55:36 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:59:00 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:00:19 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:03:10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:04:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:06:53 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:08:39 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:10:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:22:12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:23:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmienającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Mogileńskie Domy w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:26:27 Podjęcie uchwały zmienającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:29:22 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 206/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:30:48 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 1551/1/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:32:07 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 1552/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 1553/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:34:43 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 1554/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:36:04 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 1864/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:38:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach położonych w m. Targownica na rzecz współwłaścicieli. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:40:17 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 1127/1 położoną w obrębie geodezyjnym Mogilno. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:41:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2024 roku. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:43:24 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Palędzka, gmina Mogilno. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 09:09:35 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Mogilnie. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:37:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2023. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:46:53 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2023. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:49:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:52:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:54:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2024. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:55:57 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:57:54 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:59:38 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Wybudowanie i ul. Tadeusza Kościuszki, gmina Mogilno. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za