Przejdź do treści

Marcin Musiał

Zdjęcie: Marcin Musiał
Zdjęcie: Marcin Musiał

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
4, zdobyte głosy: 110
Dyżury

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-22
2 Komisja Oświaty, Kultury i sportu stała 2024-05-22

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-22 10:02:55 Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 10:04:39 Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 10:06:19 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej kadencji 2024 -2029 II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:06:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:08:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024–2039. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:18:39 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:32:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” – budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:38:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mogilna. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:55:35 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 11:58:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:00:21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:03:09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:04:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:06:53 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:08:34 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:10:24 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:20:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:23:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmienającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Mogileńskie Domy w Mogilnie. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:26:39 Podjęcie uchwały zmienającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:29:21 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 206/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:30:45 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 1551/1/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:32:04 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 1552/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 1553/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:34:44 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 1554/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:36:01 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym /dz. nr 1864/ II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:38:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach położonych w m. Targownica na rzecz współwłaścicieli. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:40:17 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 1127/1 położoną w obrębie geodezyjnym Mogilno. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:41:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2024 roku. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-05-22 12:43:11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Palędzka, gmina Mogilno. II sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 09:09:37 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Mogilnie. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:34:01 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mogilna. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie wstrzymujący się
2024-06-19 11:37:12 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2023. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:46:57 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2023. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie wstrzymujący się
2024-06-19 11:49:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:52:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:53:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2024. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:56:00 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:57:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2024-06-19 11:59:34 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Wybudowanie i ul. Tadeusza Kościuszki, gmina Mogilno. III sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za