Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Mogilnie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Władysław Banaszak

Władysław Banaszak

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 56, przynależność: KWW Wspólnota Powiatu Mogileńskiego, klub: Klub Radnych Wspólnota Samorządowa

Status: powołany - 15.05.2023

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała II/14/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-05-24 11:41:05 Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie wstrzymał się
2023-05-24 11:44:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:45:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023 – 2036. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:50:47 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” P. Szymański XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:54:25 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” /Sobkowiak/ XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:55:34 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” /Tarnowiecki/ XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:58:26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Mogilnie. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:01:58 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mogilnie. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:03:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mogilno. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:04:44 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2023 roku. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:06:28 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:07:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 położonego w budynku nr 36 w miejscowości Marcinkowo w trybie przetargu nieograniczonego. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:08:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Sportowej w Mogilnie na rzecz użytkownika wieczystego. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:10:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieńcu w drodze przetargu ograniczonego stanowiącej własność Gminy Mogilno. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:11:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przysługującego gminie Mogilno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:19:29 Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie przeciw
2023-05-24 11:22:33 Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 12:23:35 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mogilnie. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 12:25:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mogilna. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 12:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2022. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 12:43:16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2022. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:02:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:03:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023-2036. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:18:48 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”. 1 XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:21:53 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:24:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:26:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:31:33 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:33:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie i nadania statutu. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:35:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej./dz. nr 44/14 - Żabno/ XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:36:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej./dz. nr 109/67 – Wiecanowo/ XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:37:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej./dz. nr 21/9 – ul. Kalinowa/ XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:39:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/29, położonej w miejscowości Wiecanowo. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:40:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mogilno. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:41:31 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wiecanowo i Dąbrówka, gmina Mogilno. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:42:34 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chałupska, gmina Mogilno. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:43:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Mogilno. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:45:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mogilno na lata 2019-2022. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:46:39 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:48:28 Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Mogilnie L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:50:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:51:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023 – 2036. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:53:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mogilno wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – BYDGOSKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:54:58 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:56:25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mogilnie. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:57:32 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:05:04 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Mogilnie LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:05:40 Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Mogilnie. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:25:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:27:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023-2036. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:29:25 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2023. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:32:01 Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:33:32 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:35:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Mogilnie do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Mogilno. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:50:01 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:51:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Mogilnie oraz stawek za jeden kilometr przebiegu w razie odbywania przez radnego podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:53:45 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mogilno, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Mogilno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:55:40 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 41, położonej w miejscowości Czarnotul. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:57:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr XLV/509/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mogilno w 2023 roku. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 12:07:49 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położnego w Mogilnie w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Mogilno. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 12:10:15 Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:58:47 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położnego w Mogilnie w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Mogilno. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za